Služby

Technické zabezpečenie - rekonštrukcie, opravy, údržby

Kategória: Služby

technické zabezpečenie

Na základe rozhodnutia vlastníkov zabezpečujeme vykonanie potrebných rekonštrukcií a opráv na bytovom dome prostredníctvom subdodávateľských firiem. Havarijné stavy sú odstraňované do 24 hodín podľa druhu, no v prvom rade sa snažíme týmto stavom predchádzať a udržiavať spoločné zariadenia a priestory v dobrom technickom stave.

Spravovanie bytových domov

Kategória: Služby

spravovanie bytových domov

Správu BD vykonávame v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Okrem vedenia účtovníctva a technického zabezpečenia predkladáme návrhy na dobrovoľné dražby bytov neplatiacich vlastníkov a vymáhame nedoplatky od vlastníkov. Ako prvý krok sa ale snažíme komunikovať s vlastníkom a dohodnúť splátkový kalendár, aby sme mohli predcházať nepopulárnym opatreniam a zbytočným zvýšeným nákladom vlastníkov.