Odporúčané internetové stránky

Zobr. počet
Názov Počet návštev
Webový odkaz Nitranske Komunálne služby
Nitranske Komunálne služby s.r.o. - Systém komplexného nakladania s odpadmi.
427
Webový odkaz Štátny fond rozvoja bývania
Financovanie výstavy a obnovy bytového fondu prostredníctvom štátnej podpory
386
Webový odkaz Mesto Nitra
Internetové stránky mesta Nitra
399
Webový odkaz Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Štátny orgán, ktorého úlohou je v sieťových odvetviach - elektroenergetike, plynárenstve, tepelnej energetike a vodnom hospodárstve ochraňovať koncového spotrebiteľa pred zneužitím dominantného postavenia monopolných dodávateľov energií a zároveň dbať na návratnosť investícií podnikateľských subjektov, aby dodávka energií a vody bola spoľahlivá a bezpečná. Možnosť kontroly cien, cenové kalkulačky a iné...
343