Zberné dvory

Mesto Nitra v súčasnosti prevádzkuje tieto zberné dvory:

Zberný dvor NKS


Zobraziť Zberný dvor NKS na väčšej mape

Zberný dvor Mestké služby


Zobraziť Zberný dvor Mestké služby na väčšej mape

Zoznam odpadov, ktoré môžete odovzdať na zberových dvoroch:

 • 16 01 03    opotrebované pneumatiky
 • 17 09 04    zmiešané odpady zo stavieb demolácií
 • 17 01 07    zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
 • 20 01 01    papier a lepenka
 • 20 01 02    sklo
 • 20 01 21    žiarivky a iný odpad obs. ortuť (N)
 • 20 01 23    vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
 • 20 01 33    batérie a akumulátory (N)
 • 20 01 35    vyradené elektrické a elektronické zariadenia (N)
 • 20 01 36    vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • 20 01 38    drevo
 • 20 01 39    plasty
 • 20 01 40    kovy
 • 20 02 01    biologicky rozložiteľný odpad
 • 20 03 01    zmesový komunálny odpad
 • 20 03 07    objemný odpad