Spravovanie bytových domov

Kategória: Služby

spravovanie bytových domov

Správu BD vykonávame v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Okrem vedenia účtovníctva a technického zabezpečenia predkladáme návrhy na dobrovoľné dražby bytov neplatiacich vlastníkov a vymáhame nedoplatky od vlastníkov. Ako prvý krok sa ale snažíme komunikovať s vlastníkom a dohodnúť splátkový kalendár, aby sme mohli predcházať nepopulárnym opatreniam a zbytočným zvýšeným nákladom vlastníkov.

Minimálne 1x do týždňa navštevujeme bytový dom, komunikujeme so zástupcami vlastníkov alebo so samotnými vlastníkmi, pri väčších akciách ako rekonštrukcie alebo opravy sme na bytovom dome aj viac krát týždenne.

Rozhodnutie vlastníkov bytov na schôdzach je pre nás záväzné, ako správca predkladáme vlastníkom návrhy na opravy, údržby a rekonštrukcie a usmerňujeme alebo upozorňujeme ich pri nesprávnych rozhodnutiach, ktoré by mali neblahý dopad na chod bytového domu.

Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať, všetky kontakty nájdete tu...